ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਪੀ.ਆਈ.ਓ: ਡਾ. ਮੀਨਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ)
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: 0172-2266937

ਐ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਮਹਾਜਨ